Home » Pers

De Echtverklaring van de Pers en De Persbereiksstudie

Het CIM voert twee verschillende studies voor de pers uit: de echtverklaringsstudie en de bereikstudie. De echtverklaringsstudie geeft inzicht in het aantal exemplaren die verspreid worden terwijl de persbereikstudie informatie geeft over het aantal lezers van deze exemplaren en hun profiel.

Echtverklaring

 

Het CIM brengt duidelijkheid over de oplage en het aantal verspreide exemplaren van perstitels. Dat gebeurt op twee manieren.

Ten eerste vullen alle uitgevers elk trimester een Verklaring op Erewoord in met de oplage en verspreiding van het afgelopen trimester. Het resultaat van deze verklaringen wordt op deze site gepubliceerd in de sectie resultaten echtverklaring, bij cijfers verklaard op erewoord.

Na elk kalenderjaar worden deze driemaandelijkse aangiftes gecontroleerd door het externe auditbureau MICC. Dit bureau controleert de bewijsstukken (zoals oplagebonnen, facturen, lijsten van abonnees, enz.) en stelt een Proces-Verbaal op als alles goed verlopen is. Dit proces-verbaal is een officieel document dat een uitgever het recht geeft om gedurende 12 maanden het CIM echtverklaring-logo te gebruiken in de gecontroleerde titel (zie het voorbeeld hieronder). Zo kan hij aantonen dat deze titel met succes gecontroleerd werd door het CIM. Dit logo moet altijd het jaartal van de controle bevatten. Als dat jaartal méér dan twee kalenderjaren teruggaat, is het logo niet meer geldig! De gecontroleerde cijfers zijn ook beschikbaar op deze website in de sectie resultaten echtverklaring, bij echtverklaarde cijfers. Hieronder kan u het label vinden van de CIM Echtverklaring 2014 vinden:

In zowel de Verklaringen op Erewoord als in het proces-verbaal wordt bij de verspreiding een onderscheid gemaakt tussen betaalde verspreiding (met individuele verkoop, verkoop aan derden en verspreiding aan leden) en andere manieren van verspreiding (geadresseerd, ongeadresseerd push en pull). Deze categorieën staan uitgebreid beschreven in het reglement

Bereik

 

Zoals reeds werd aangehaald geeft de persbereikstudie inzicht in het aantal lezers van perstitels en hun profiel. Deze informatie wordt verkregen op basis van een vragenlijstonderzoek waarbij ongeveer 180 perstitels bevraagd worden. De laatste publicatie heeft plaatsgevonden in oktober 2017. Voor deze publicatie werd een steekproef van 10.063 inidividuen bevraagd tijdens de periode 20/06/2016 tot 31/05/2017. Ipsos België was verantwoordelijk voor de uitvoering van dit veldwerk.

Deze 10.063 individuen werden op willekeurige wijze getrokken. Na weging is deze steekproef representatief voor alle individuen die woonachtig zijn in België en ouder zijn dan 12 jaar. Volgens het NIS, onze officiële benchmark, gaat het om 9.721.896 personen.

De methode die wordt gehanteerd voor de afname van de vragenlijst is CASI/CAPI. Concreet betekent dit dat de respondent gestimuleerd wordt om de enquête zelf in te vullen op de computer. De enquêteur zal enkel tussenkomen indien de respondent hier niet in slaagt.

De resultaten worden voor de intekenaars van de studie in een planningssoftware beschikbaar gesteld. Voor niet-intekenaars worden de resultaten beschikbaar gesteld in de vorm van fiches die u in de sectie openbare resultaten van onze website kan downloaden. In deze fiches vindt u informatie omtrent het profiel van de lezers, het totale bereik en LLP. Het totale bereik verwijst naar het totaal aantal lezers dat in de afgelopen maanden een titel gelezen, doorkeken of doorbladerd heeft. De LLP (lezers laatste periode) zijn het aantal lezers die gedurende de referentieperiode in contact zijn gekomen met de titel. De referentieperiode hangt samen met het verspreidingsritme van de titel. Voor weekbladen is dit bijvoorbeeld het aantal lezers dat gedurende de laatste week in contact is gekomen met de titel.

Indien u meer wil weten over deze studie kan u steeds de methodologie raadplegen, waar er een uitvoerige beschrijving staat van de persbereikstudie.

Air Jordan

Agenda

Nieuws en innovatie

Dagbladen

Weekbladen en GRP

Halfmaandelijkse, maand- en tweetmaandelijkse bladen