Home

Woordenlijst

Click one of the letters above to advance the page to terms beginning with that letter.

A

AA Zoeken naar term

Addressable Advertising. Technologie die het mogelijk maakt televisiereclame te personaliseren naargelang de kijker. 

Access Prime Time Zoeken naar term
TV uurschijf (ook 'vooravond' genoemd). De uurgrenzen kunnen variëren, maar worden meestal gedefinieerd als 17 tot 19u.
Active Room Zoeken naar term
Geheel van sites en sitesecties van intekenaars op de studie waarvan de CIM MetriWeb meting gecontroleerd en goedgekeurd is door de Technische Commissie van het CIM. Hun resultaten zijn gepubliceeerd en toegankelijk voor alle intekenaars.
Ad Impression Zoeken naar term
Wanneer een reclameboodschap afgeleverd wordt van een adserver aan een browser.
Adserver Zoeken naar term
Een gespecialiseerde software die reclameboodschappen overbrengt naar de browser van de internaut (in de daartoe voorziene bannerruimte).
ADSL Zoeken naar term
Asymmetric Digital Subscriber Line. Technologie om via de klassieke telefoonverbinding grote hoeveelheden data te verplaatsen aan een hoge snelheid.
Advertorial Zoeken naar term
Wordt ook « publi-reportage » of "publi-redactioneel" genoemd in de pers. Het is een reclame boodschap waarvan het formaat aansluit bij de editoriale inhoud van het herbergende medium, maar waarvan de inhoud deels door de adverteerder aangebracht of gevalideerd wordt. Het is een samenvoeging van de woorden « advertisement » en « editorial » en het wordt meestal voor internet gebruikt.
Affiniteit Zoeken naar term
Equivalent van 'selectiviteit'. Begrip bedoeld om aan te duiden of een medium al dan niet past bij een bepaalde doelgroep. De affiniteitsindex wordt berekend via de formule [penetratie in% van het medium op de beoogde doelgroep]/[penetratie in % van het medium op de referentiedoelgroep]*100.
Algemene verkoopsvoorwaarden Zoeken naar term
Document dat de gegevens van een medium omvat voor de commercialisering van zijn reclameruimte (tarieven, verschillende commerciële voorwaarden, te leveren materiaal, enz). Deze voorwaarden worden meestal jaarlijks uitgegeven.
Algoritme Zoeken naar term
Duidt op het geheel van toegepaste regels voor een berekening of geautomatiseerde bewerkingen om een resultaat te bekomen. Het CIM legt een berekeningsalgoritme op voor de campagne-bilans waarbij het GRP overeenkomt met hetgeen dat berekend wordt op een dagelijks panel; de netto dekking wordt berekend op basis van een constant panel.
Alias Zoeken naar term
Elke URL die verschilt van de URL van de site, die naar hetzelfde geheel van pagina’s met een identieke inhoud verwijst.
Ascriptie Zoeken naar term
Synoniem voor imputatie. Dit is een procedure waarbij voor elke ontvanger (een respondent met een onvolledige vragenlijst voor het luister- of leesgedrag) een groep donoren wordt geselecteerd waarmee de ontvanger het meeste overeenkomst vertoont. De donoren zijn respondenten die de vragenlijst wel volledig hebben ingevuld. Aan de ontvanger wordt het luister- of leesgedrag toegekend van een toevallig gekozen donor.
Attitude Zoeken naar term
Naast de traditionele socio-demografische criteria (leeftijd, woonplaats, sociale groepen, enz.), bestuderen sommige enquêtes ook de reacties van de ondervraagde personen ten opzichte van bepaalde problemen (honger in de wereld, vertrouwen in de instellingen, enz.) of tegenover soorten gedrag (homoseksualiteit, drugs,enz). Daarmee proberen ze de doelgroepen af te bakenen door middel van gemeenschappelijke waarden. De CIM Plurimedia Producten omvat sinds 1995 Attitudevragen.
Audimeter Zoeken naar term
Elektronisch meettoestel voor televisiekijkgedrag. Dit toestel registreert bij een representatief panel wie aan het kijken is en naar welke zender gekeken wordt. Elk panellid dient zich aan te melden wanneer hij/zij zich in de ruimte bevindt waar een televisietoestel speelt. De zenderherkenning gebeurt op basis van 3 herkenningssystemen : de zogenaamde Enhanced Audio Matching, Picture Matching en de CNI-code.
Audimetrie Zoeken naar term
Techniek voor het verzamelen van informatie over tv-kijkgedrag waarbij geen enquêteur nodig is, maar die gebruik maakt van een audimeter. In België heet het instituut dat is belast met de meting van het televisiebereik voor rekening van het CIM ook Audimetrie.

Terug naar de top

B

Banner Zoeken naar term
Een grafische webadvertentie, die geïntegreerd is in een website en die doorgaans 468 pixels breed en 60 pixels hoog is. Banners linken direct door naar de website van de adverteerder. Geïnteresseerde surfers kunnen zo de banner gebruiken om meer over het advertentie-aanbod te weten te komen.
Bartering Zoeken naar term
Gratis levering van een programma aan een zender door een adverteerder in ruil voor een deel van de reclameruimte rond dit programma. Bartering is een vorm van ruilhandel.
Bekendheid Zoeken naar term
Op de hoogte zijn van het bestaan van een item: reclamedrager, titel, programma, merk, product, enz.
Bereik Zoeken naar term
Het totaal aantal personen dat bereikt wordt door een bepaald medium (netto bereik) of het aantal contacten dat verkregen wordt door een bepaald medium (bruto bereik). Het bereik kan worden uitgedrukt in duizendtallen of in percentage. In het laatste geval spreekt men van dekking of penetratie binnen een bepaalde bevolkingsgroep.
Bereiksaandeel Zoeken naar term
Indien men het gemiddeld onmiddellijk gewogen bereik van een uurschijf op radio of televisie op 100% zet, vertegenwoordigt het bereiksaandeel het percentage dat een zender, kanaal of een geheel vertegenwoordigt ten opzichte van het totaal aantal gebruikers van het medium in de beschouwde periode.
Bereiksaccumulatie Zoeken naar term
Toename van het bereik van een medium met het aantal inlassingen. Bij elke nieuwe verschijning komt er immers een aantal nieuwe lezers (of kijkers, luisteraars) bij.
Bereikscurve Zoeken naar term
Grafische weergave van de evolutie in de tijd van het bereik van een audiovisuele reclamedrager, per tijdseenheid (minuut, kwartier, uur, enz.).
Beta Zoeken naar term
De kans dat een individu na de eerste blootstelling aan een nieuwe boodschap (die dus vooraf nog nooit is uitgezonden) de merknaam en minstens een van de tekstuele of visuele elementen van de boodschap onthoudt.
Betaalde Verspreiding Zoeken naar term
Aantal exemplaren van een perstitel die verkocht worden in de krantenwinkels of verstuurd in het kader van betaalde abonnementen.
Betaaltelevisie Zoeken naar term
Televisiezender waarvan de ontvangst afhangt van de betaling van een forfaitair abonnement of de betaling per sessie. Dit abonnement komt bovenop het abonnement op de kabel dat recht geeft op een geheel van 'gratis' zenders.
Betrouwbaarheidsinterval Zoeken naar term
Alle cijfers in de bereiksstudies van het CIM zijn gebaseerd op een steekproef en er zit dus onvermijdelijk een foutenmarge op. Daarom vermelden de CIM-fiches traditioneel de foutenmarge of het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de prestaties waarvoor het profiel beschreven wordt. Er is 95% kans dat de werkelijke waarde binnen de bevolking tussen de minimum- en maximumwaarde van het 95% betrouwbaarheidsinterval ligt. Niets belet de gebruiker om, rekening houdend met de omvang van de steekproef, dit betrouwbaarheidsinterval te berekenen voor de andere door het CIM geleverde bereiksindicatoren (de berekeningswijze staat in de bijlage van de methodologie van de Persstudie en de PMP-studie).
Bezoek Zoeken naar term
Reeks Page Requests uitgevoerd door één en dezelfde visitor binnen eenzelfde site, zonder onderbreking van meer dan dertig (30) opeenvolgende minuten;
Billboard Zoeken naar term
Kort bericht (ongeveer 5 tot 10 seconden) dat meestal op een eerder gesofisticeerde wijze een sponsor vermeldt. De toegepaste reglementering verschilt volgens de betrokken Gemeenschap (Vlaamse of Franse): de aanwezigheid van het product is toegestaan in het noorden maar niet in het zuiden. Dit bericht verschijnt meestal voor en soms na het programma dat door een adverteerder gesponsord wordt.
Breedband Zoeken naar term
Verbinding voor snelle gegevensoverdracht, mogelijk via de kabel of telefoonlijn (ADSL).
Browser Zoeken naar term
Een software programma dat dient om informatie af te beelden en je te verplaatsen door de World Wide Web pagina's, die in HTMLformaat op the internet zijn opgeslagen. Voorbeelden van browsers zijn Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Mac Safari.
Bruto (tarief, budget) Zoeken naar term
Duidt het budget aan met inbegrip van de agentschapscommissie.
Bruto waarde Zoeken naar term
Bruto waarde van een campagne, zonder afhouding van verminderingen, premies en degressieve kortingen die voorzien zijn in de algemene verkoopvoorwaarden en de onderhandelingen en bijzonderde voordelen, en uiteraard zonder aftrek van de agentschapscommissie. De reclamebestedingen zoals MDB ze weergeeft, zijn uitgedrukt in bruto uitgezonden waarde.
Budget Zoeken naar term
Budget dat wordt toegekend of besteed voor de aankoop van reclameruimte. Kan worden uitgedrukt in bruto uitgezonden waarde, in bruto of netto cijfers.
Button Zoeken naar term
Een grafische advertentie-eenheid, kleiner dan een banner. Men treft ze aan in verschillende groottes en ze worden voornamelijk gebruikt voor sponsoring op langere termijn.

Terug naar de top

C

Cache Zoeken naar term
Cache is een opslagruimte waar regelmatig gebruikte informatie is gestockeerd. Hier worden ook gegevens achtergelaten, bij elk bezoek aan een website. Informatie verkrijgen van de cache verloopt sneller dan van de oorspronkelijke bron. De browser zal altijd eerst in de cache kijken of de gewenst site daar al niet in aanwezig is, alvorens elders te zoeken.
Campagne Zoeken naar term
Geheel van panelen die samen het netwerk van gemeten affichagepanelen vormen (vooraf samengesteld netwerk of selectie per stuk).
Campagne bilan Zoeken naar term
Het verslag dat wordt opgemaakt over het gemeten televisiebereik, het uiteindelijk vastgesteld GRP gewicht van de campagne en de contactdistributie in de doelgroep. Een campagne-bilan moet gebruik maken van het door het CIM opgelegde algoritme.
CAPI Zoeken naar term
Computer Assisted Personal Interview. Face to face interview met behulp van een interviewgids op computer.
CASI Zoeken naar term
Computer Assisted Self Interview. Interview waarbij de respondent zelf de vragen invult met behulp van een interviewgids op computer.
CATI Zoeken naar term

Computer Assisted Telephone Interview. Telefonisch interview dat gebeurt aan de hand van een interviewgids op computer.

CAWI Zoeken naar term
Computerized Assisted Web Interviews. Interview aan de hand van een online vragenlijst.
CIM Zoeken naar term
Centrum voor Informatie over de Media. Vereniging van adverteerders, media en agentschappen die opdrachtgever is van de belangrijkste studies over het mediabereik in België. Het CIM voert ook de echtverklaringen uit van de oplage en de verspreiding van de perstitels.
CIM Zoeken naar term
Centrum voor Informatie over de Media. Vereniging van adverteerders, media en agentschappen die opdrachtgever is van de belangrijkste studies over het mediabereik in België. Het CIM voert ook de echtverklaringen uit van de oplage en de verspreiding van de perstitels.
CIM Metriprofil Zoeken naar term
Tactische internetstudie die de brug wil slaan tussen anonieme CIM Metriweb Visitors (Browsers) en de mensen van vlees en bloed achter de computer. Dankzij CIM Metriprofil kan voor internetsites, net als voor alle andere media, het netto bereik en het sociodemografische profiel bepaald worden.
CIM Metriweb Zoeken naar term
Meetinstrument van het Centrum voor Informatie over Media (CIM). Met dit meetinstrument wordt voor alle deelnemende sites gemeten hoeveel mensen een site, en specifieke pagina's binnen een site, bezoeken en wanneer ze dat doen.
CIM Metriweb Cookie Zoeken naar term
Klein tekstbestand, dat een uniek nummer bevat, en door een CIM Metriwebserver ter installatie aangeboden wordt in de browser van de bezoeker. Indien aanvaard, wordt deze cookie door de browser van de bezoeker bij elke bevraging van een CIM Metriwebserver teruggestuurd. Deze cookie laat op die manier toe om op anonieme wijze bezoeken met één enkele browser te koppelen aan meerdere sites of meerdere sessies.
CIM Metriweb Tag Zoeken naar term
Code die de intekenaar van het CIM ontvangt om zijn pagina's te markeren en zo zijn site via CIM Metriweb te laten meten.
Click Zoeken naar term
Verwijst naar het klikken op een internet advertentie, die de surfer naar de website van de adverteerder leidt.
Click through ration (CTR) Zoeken naar term
Click Through Ratio. De responsratio van een online reclame-advertentie. Deze verhouding, meestal aangegeven als een percentage, wordt berekend door het aantal cliks te delen door het aantal impressies. Gewoonlijk wordt dit getal vervolgens vermenigvuldig
CNI Zoeken naar term
Zenderherkenningssysteem in de CIM TV-studie. Veel zenders geven via een ongebruikt deel van het videosignaal een unieke CNI (Country Network Identification) code mee die toelaat de tv-zender identificeren. De codes worden uitgegeven door de European Broadcast Union (EBU).
Co-branding Zoeken naar term
De vereniging van twee merken binnen een reclameboodschap.
Compensatie Zoeken naar term
Reclameruimte of voordelen die gratis worden verkregen ter compensatie van een ruimte die niet de verwachte prestaties heeft opgeleverd of die niet van voldoende kwaliteit was.
Contact Zoeken naar term
Blootstelling aan een reclamedrager of medium, en niet aan de boodschap, behalve voor de televisie waar het bereik van de reclameblokken en zelfs van de spots wordt gemeten.
Contactdistributie Zoeken naar term
Analyse van de netto dekking van een campagne die het aantal betrokken individuen per contactklasse rangschikt (1 en 1 enkel, 2 contacten, 3 contacten, enz.). Ze wordt gecumuleerd genoemd wanneer de beschouwde contactklassen gecumuleerd worden (1 contact of meer, 2 contacten of meer, enz.)
Content provider Zoeken naar term
Content providers zijn webdienstverleners die zich louter toespitsen op het aanleveren van content aan bepaalde klanten-websites. Niet te verwarren met Service-providers die hun klanten internettoegang bieden.
Cookie Zoeken naar term
Een text file die gelinkt is aan de bezoeker van een site en gebruikt wordt door webservers om informatie op te slagen over die bezoeker en diens gedrag. Dit is handig bij het identificeren van mensen die de site herhaaldelijk bezoeken en bij het tracken van het surfgedrag.
Crawl Zoeken naar term
TV formaat waardoor de sponsor tijdens de pauze van het programma onmiddelijk na het einde van het publicitaire scherm opnieuw verschijnt. Onderaan het scherm verschijnt de titel van het lopende programma, onmiddelijk gevolgd door de herhaling van de logo of van het product van de adverteerder.

Terug naar de top

D

Dag Datum Zoeken naar term
In tegenstelling tot 'type dag' beschouwt een bewerking 'dag datum' elk van de evenementen afzonderlijk, precies dankzij de datum.
Dag Voordien (Bereik) Zoeken naar term
Bereiksindicator die gebaseerd is op het luisteren of kijken bij radio of televisie of op het lezen bij een dagblad de dag voor het interview.
Daggemiddelde Zoeken naar term
Op gelijk welke dag van een bepaalde periode, geeft het daggemiddelde bereik het dagelijks rekenkundig gemiddelde van de waarnemingen.
Day time Zoeken naar term
Uurschijf op radio of televisie die de uitzendingen tijdens de dag aanduidt.
Declaratief Zoeken naar term
Een enquête of informatie is declaratief als ze gebaseerd is op uitspraken van de ondervraagde personen. Te onderscheiden van enquêtes gebaseerd op observatie, zonder hun verbale tussenkomst van de bestudeerde persoon.
Dekking Zoeken naar term
Bereik uitgedrukt in % van een beschouwde doelgroep of universum. De dekking wordt verkregen door het bereik van een medium te delen door het totaal aantal individuen in de doelgroep of het beschouwde universum.
Digitaal Zoeken naar term
Een signaal of een medium wordt als digitaal beschouwd als het informatie overdraagt onder gecodeerde vorm (opeenvolging van 0 en 1) en op een niet-analoge manier (= permanente modulatie van een signaal).
Display Zoeken naar term
Toonstandaard in boekhandel of groot warenhuis
DNS Zoeken naar term
Domain Name System. De DNS is een Internet directory dienst. DNS wordt meestal aangewend ter vertaling tussen domeinnamen en IP adressen, maar ook ter controle van de email delivery. De meeste Internetdiensten doen beroep op DNS, en wanneer DNS faalt, kunnen websites niet worden gevonden en blokkeert de e-mail delivery.
Doelgroep Zoeken naar term
Gedeelte van de bevolking dat men met een campagne wil bereiken. De doelgroep kan worden bepaald door socio-demografische criteria, psychografische of verbruikskenmerken.
Domeinnaam Zoeken naar term
Dat deel van de URL dat volgt op "http://www". of "http://" en dat beëindigd wordt door een "/". In de URL http://www.cim.be is "cim" de Domeinnaam and "be" het Domein.
Drager Zoeken naar term
Binnen een mediumtype, elke potentiele drager van publicitaire boodschappen. In de pers gaat het om titels, in de audiovisuele sector om zenders (of hun reclameblokken), in affichage een paneel of netwerk van panelen.
Driemaandelijks Zoeken naar term
Term voor de titels die om de drie maanden verschijnen.
Duplicatie Zoeken naar term
Het aantal individuen dat blootgesteld is aan meer dan één titel of reclamedrager uit een selectie van titels of reclamedragers (binnen de referentieperiode van elke titels of reclamedrager, of achtereenvolgens in de tijd).

Terug naar de top

E

E-zine Zoeken naar term
Kombinatie van "E" zoals in "Elektronisch" en "Zine", afkorting voor Magazine. E-zines zijn nieuwsbrieven, gepubliceerd op het internet
Echtverklaring Zoeken naar term
De controle van de door de media meegedeelde oplagecijfers en betaalde verspreiding. In België superviseert het CIM deze controles die één keer per jaar door accountants wordt uitgevoerd.
Effectief Bereik Zoeken naar term
Meestal wordt aangenomen dat een campagne niet doeltreffend kan zijn vanaf het eerste contact. Ze wordt pas doeltreffend na een aantal contacten. Dit aantal varieert naargelang het product en de adverteerder.
Efficiency Score Zoeken naar term
De efficiency score geeft met één cijfer weer wat de kwaliteit is van de steekproef ten overstaan van het universum. De score is gebaseerd op de spreiding van de gewichten na de correctie van de steekproef door weging (volgens de formule Efficiency = 100/(1+(Stdev. weights/Mean weights)²). De efficiency score laat onder meer toe om steekproeven onderling te vergelijken.
Enhanced Audio Matching (EAM) Zoeken naar term
Zenderherkenningssysteem in de CIM TV-studie. Zorgt voor de identificatie van de tv-zender via “significante” geluidsamples. Deze geluidsfragmenten worden opgenomen door de audimeter en vergeleken met de geluidsfragmenten op een reference site bij GfK Audimetrie. Met het oog op de meting van digitale televisiezenders werd audio matching vanaf 2008 het voornaamste zenderherkenningssysteem.
Enquête Zoeken naar term
Techniek voor het verzamelen van informatie, meestal uitgevoerd via peiling. De belangrijkste manieren om gegevens te verzamelen zijn het face to face interview, de zelf in te vullen vragenlijst of de elektronische observatie, zoals bij de audimetrie.
Expandable Zoeken naar term
Publicitair internetformaat waarvan de oppervlakte enorm kan vergroten, meestal wanneer de gebruiker de index van de muis erover glijdt en soms wanneer hij het aanklikt.
Extrapolatie Zoeken naar term
Bewerking waarbij men de resultaten die tijdens een enquête via peiling werden vastgesteld bij de steekproef toekent aan een referentiebevolking.

Terug naar de top

F

Face to Face (Enquete) Zoeken naar term
Studie die wordt uitgevoerd in een situatie waarbij de enquêteur fysiek aanwezig is bij de ondervraagde persoon.
Filter (Vraag) Zoeken naar term
Eerste vraag bij een enquêtehoofdstuk, waarbij een bevestigend antwoord van de ondervraagde persoon aanleiding geeft tot een reeks meer gedetailleerde vragen. Bijvoorbeeld de vraag 'Bent u gedurende de laatste maanden naar de film geweest?' wordt gevolgd door een reeks precieze vragen over het gebruik van het medium, indien het antwoord 'ja' was.
Flash Zoeken naar term
Flash (Macromedia) is software waarmee een ontwerper gecompliceerde grafische animaties kan maken, geluiden toevoegen en interactie met de gebruiker kan tot stand brengen.
Floating Zoeken naar term
Type van planning van de reclameruimte waarbij de regie zelf bepaalt welke plaatsing of welke reclameblokken zij toekent aan een campagne. Floating wordt 'gestuurd' genoemd indien de adverteerder of zijn afgevaardigde een bepaalde hoeveelheid door de regie voorgestelde ruimte kan verwerpen.

Terug naar de top

G

Geanimeerde Gif Zoeken naar term
Speciaal GIF-formaat waarbij enkele beelden mekaar opvolgen, hetgeen een dynamisch effect creëert.
Gecumuleerd bereik Zoeken naar term
Aantal personen dat met een bepaald medium in contact geweest is gedurende een referentieperiode. Voor radio en televisie onderscheidt men gecumuleerd bereik en onmiddellijk bereik. Het eerste begrip houdt geen rekening met de kijk- of luisterduur van de individuen.
Gif Zoeken naar term
Graphic Interchange Format. Grafisch file-formaat van een file die een beeld in bit-map bevat.
GRP (Gross Rating Point) Zoeken naar term
Vergelijkende maat voor de reclamedruk van een mediaplan. GRP = het aantal keer dat 1% van de doelgroep wordt bereikt = het totaal aantal behaalde brutocontacten uitgedrukt in % ten overstaan de doelgroep. GRP = OTS x Dekking%.

Terug naar de top

H

Heavy Zoeken naar term
Duidt op de groep van de grootste gebruikers van een medium: men spreekt van 'Heavy viewers' voor televisiefanaten, 'Heavy listeners' voor mensen die veel en vaak naar de radio luisteren en 'Heavy readers' voor persfanaten.
Horodatage Zoeken naar term
Het registreren van elk programma(onderdeel), maar ook van zenderpromotie, reclameblokken en individuele reclamespots. De Franse term “horodatage” kan het best vertaald worden als tijdsregistratie (time logging). Binnen de context van de CIM TV-studie is de Franse term evenwel courant taalgebruik geworden.
Html Zoeken naar term
Hypertext Markup Language. Een reeks codes die het lettertype en opmaak bepalen die gebruikt dienen te worden wanneer de tekst wordt getoond en die bovendien ook hypertextlinks mogelijk maken naar andere delen van het document of naar andere documenten. HTML wordt doorgaans gebruikt bij de creatie van documenten die bestemd zijn voor het World Wide Web.
Http Zoeken naar term
Hypertext Transfer Protocol. HTTP is een commando dat gebruikt wordt door een browser om informatie te verkrijgen van een internet webserver over een bepaalde Webpagina.
Hyperlink Zoeken naar term
Een woord, afbeelding of button in een webpagina die de gebruiker, zodra hij erop geklikt heeft, naar een andere Webpagina leidt.

Terug naar de top

I

Impact Zoeken naar term
Beoordeling van het effect van een reclamecampagne op een bevolking, door middel van memorisatie, herkenning en waardering of eender welke andere score met betrekking tot de campagne.
Imputatie Zoeken naar term
Synoniem voor ascriptie Dit is een procedure waarbij voor elke ontvanger (een respondent met een onvolledige vragenlijst voor het luister- of leesgedrag) een groep donoren wordt geselecteerd waarmee de ontvanger het meeste overeenkomst vertoont. De donoren zijn respondenten die de vragenlijst wel volledig hebben ingevuld. Het luister- of leesgedrag wordt van een donor wordt dan op toevallige wijze gekopieerd naar de ontvanger.
IMU (Interactive Marketing Unit) Zoeken naar term
Vierkant bericht dat rechtstreeks in een webpagina geintegreerd wordt.
Infomercial Zoeken naar term
Reclameformaat dat langer duurt dan een klassieke spot (van 1 tot 30 minuten of meer), bedoeld om een gestoffeerde argumentatie over een product, service of merk te bieden.
Inhoudsintegratie Zoeken naar term
Souvent désignée par le mot anglais "content integration". Publicité en ligne placée dans le contenu éditorial d'un site ou nichée dans un contexte rédactionnel. Synonymes: "Publi-reportage" Web ou "Web advertorial".
Insteek (encart) Zoeken naar term
Reclameboodschap onder de vorm van een document of een brochure die men binnen in een reclamedrager inlast, maar die geen bladzijde van de drager in beslag neemt.
Internet Zoeken naar term
Uitgebreid net van informaticanetwerken dat de computers uit gans de wereld met elkaar verbindt dankzij een protocol of een unieke communicatietaal.
Interstitial Zoeken naar term
Advertentie die verschijnt in een apart venster terwijl de opgevraagde pagina gedownload wordt. De advertentie verdwijnt wanneer je op de interstitial klikt.
IP-adres Zoeken naar term
Een Internet Protocol Adres is een uniek, 32-bit nummer dat computers identificeert die een verbinding willen maken met een TCP/IP netwerk.
ISDN Zoeken naar term
Integrated Services Digital Network. ISDN heeft in vergelijking met analoge dataoverdracht een veel hogere capaciteit en kan bovendien gelijktijdig verschillende diensten afhandelen als online communicatie, fax en telefonie.

Terug naar de top

K

Kijk-/luisterduur per individu Zoeken naar term
Gemiddelde luister- of kijkduur van alle individuen die samen de bestudeerde bevolking vormen. Men berekent dit gegeven dus ten opzichte van het totale universum van de doelgroep, en niet enkel ten opzichte van de kijkers/luisteraars.
Kijkduur per kijker Zoeken naar term
Gemiddelde tijd die het geheel der televisiekijkers naar de televisie hebben gekeken. Men kan dit gegeven berekenen voor een uitzending, een uurschijf of de hele dag.
Kijker Zoeken naar term
In de CIM TV-studie is een kijker een panellid of een gast van 4 jaar of ouder die zich in de kamer bevindt waar de televisie aanstaat en die oordeelt dat hij in staat is om ernaar te kijken.
Korting Zoeken naar term
Korting die wordt toegekend op de prijs van reclameruimte om redenen die tot het commercieel beleid behoren. Deze korting kan gebaseerd zijn op verschillende oorzaken: koppeling, omvang van de reclamebestedingen, enz.
Kost per duizend /contacten Zoeken naar term
Verband tussen de betaalde kostprijs voor een campagne of een reclame-inlassing van een bepaald formaat en het bereik ervan, uitgedrukt in duizend contacten binnen de doelgroep, met inbegrip van de duplicaties.
Kost per duizend lezers/kijkers Zoeken naar term
Verband tussen de betaalde kostprijs voor een campagne of een reclameinlassing van een bepaald formaat en het bereik ervan uitgedrukt in duizend netto contacten binnen de doelgroep, d.w.z. het aantal verschillende individuen dat minstens een keer bereikt wordt.
Kost per GRP (K/GRP) Zoeken naar term
Verband tussen de betaalde kostprijs van een campagne (of een reclame-inlassing van een bepaald formaat) en het bruto bereik ervan uitgedrukt in % van de doelgroepn met inbegrip van duplicaties.
Kracht Zoeken naar term
In affichage kan men met het begrip kracht de druk bepalen: 'kracht 1' komt overeen met een contact per dag op de beoogde bevolking, 'kracht 2' = 2 contacten per dag, enz.

Terug naar de top

L

Leaderboard Zoeken naar term
Reclamebericht dat via Internet verspreid wordt, bestaand uit een groot rechthoekig bericht dat meestal in het bovenste gedeelte van een webpagina verschijnt.
Lectuur Gemiddeld Nummer (LGN) Zoeken naar term
Het bereik van een gemiddeld nummer in de pers, normaal gezien zonder rekening te houden met de referentieperiode. LGN wordt vaak beschouwd als het equivalent van Lectuur Laatste Periode, omdat dit in het Engels gewoonlijk Average Issue Readership (AIR) wordt genoemd.
Levensfase Zoeken naar term
De levensfasen beschrijven de verschillende fasen in het leven van een individu van 15 jaar en ouder in 11 categorieën, gaande van een individu jonger dan 35 jaar dat bij zijn ouders woont tot de persoon ouder dan 75 jaar, via het stadium van koppels zonder en daarna met steeds oudere kinderen.
Lezer Zoeken naar term
In de CIM-studie, zoals in vele andere kwantitatieve persbereikstudies, is een lezer een persoon die 'verklaart dat hij een titel gelezen, doorgenomen of doorbladerd heeft'.
Lezers Laatste Periode (LLP) Zoeken naar term
Alle individuen die verklaren dat ze de beschouwde titel hebben gelezen, doorgenomen of doorbladerd tijdens zijn referentieperiode (dagbladen = de vorige dag, weekbladen = de vorige week, maandbladen = afgelopen maand).
Light Zoeken naar term
Duidt op de groep met de kleinste gebruikers van een medium: 'Light Viewers' bij de televisiekijkers, 'Light Listeners' bij de luisteraars en 'Light Readers' bij mensen die weinig pers lezen.
Live Zoeken naar term
Het totaal van alle rechtstreeks tv kijken op de dag van uitzending en eht moment van uitzending.
Live+6 Zoeken naar term
Het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending (Dag X t.e.m. Dag X+6).
Live+Playback Zoeken naar term

Het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op dezelfde dag van opnames tot 6 dagen geleden (Dag X-6 t.e.m. Dag X).

Lokale Televisie Zoeken naar term
Televisiezender die te ontvangen is binnen een beperkte omtrek en waarvan de programma's gewijd zijn aan de regio. De benaming 'Lokale televisie' wordt eerder gebruikt voor Franstalige zenders.
Luisterdagboek Zoeken naar term
Zelf in te vullen vragenlijst, gebruikt voor bereiksenquêtes per panel. Elke dag noteert het panellid zijn luistergedrag naar de radio en zijn kijkgedrag naar de televisie, meestal per kwartier. In de CIM Radiostudie wordt onder meer een luisterdagboek gebruik
Luisterduur per luisteraar Zoeken naar term
Gemiddelde tijd die alle luisteraars naar de radio hebben geluisterd. Dit kan worden berekend voor een uurschijf of voor de ganse dag.

Terug naar de top

M

Marktaandeel (MADL) Zoeken naar term
Het aandeel van een product, merk, zender, titel of site in de totale bestedingen of het totale bereik van de sector.
MDB (Media Data Bank) Zoeken naar term
Naam van de kwantitatieve reclame-pige, wat staat voor de meting en identificatie van de reclamecampagnes die plaatsvonden in de grote media. Sinds 2001 onder toezicht van het CIM.
Media Zoeken naar term
Reeks reclamedragers die dezelfde kenmerken hebben: de dagbladenpers, radio, televisie, cinema, enz.
Multi-Uitrusting Zoeken naar term
Wijst op gezinnen die meerdere exemplaren van een bepaalde uitrusting hebben. Een gezin met multi-uitrusting TV beschikt binnen het gezin over meerdere televisietoestellen die werken.

Terug naar de top

N

Netto (tarief, budget...) Zoeken naar term
Duidt op het budget of het tarief na afhouding van alle kortingen die voortvloeien uit de toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden of onderhandelingen, en na afhouding van de agentschapscommissie.
Night Time Zoeken naar term
Uurschijf op radio of televisie, die de uitzendingen tijdens het tweede gedeelte van de avond aanduidt (meestal vanaf 22u30).
NIS Zoeken naar term
Nationaal Instituut voor Statistiek: de basis voor de CIM-universa is altijd de laatste telling die het NIS verstrekt over de in België verblijvende bevolking.

Terug naar de top

O

Onmiddellijk bereik Zoeken naar term
Bereik van een bepaalde uurschijf op radio of televisie, dat men verkrijgt door het aantal individuen in contact met het medium te wegen met hun kijk- of luisterduur.
Onmiddellijk Gewogen Bereik (OGB) Zoeken naar term
Synoniem voor Rating. Bereik van een bepaalde uurschijf op radio of televisie, dat men verkrijgt door het aantal kijkers of luisteraars te wegen met hun kijk- of luisterduur.
Oplage Zoeken naar term
In de pers het aantal exemplaren die in goede staat uit de drukkerij komen.
Opportunity To Hear (OTH) Zoeken naar term
Opportunity to Hear. Duidt bij de radio op de gemiddelde frequentie waarmee men wordt blootgesteld aan een boodschap. Dit gegeven wordt berekend door het aantal GRP te delen door de netto dekking van een radioplan.
Opportunity To See (OTS) Zoeken naar term
Opportunity to See. Bij Pers, TV, affichage en cinema duidt het begrip op de gemiddelde frequentie van blootstelling aan een boodschap. Men kan het berekenen door het aantal GRP te delen door de netto dekking van een mediaplan.
OSU Zoeken naar term

Other Screen Usage. Meting van alle gebruikte randapparatuur in de CIM TV-studie: video (VCR), settopbox, DVD, spelconsoles, betaal-tv decoders en andere hardware devices (camera, PC, etc.).

OVC Zoeken naar term

Online Video Content. Video inhoud/programma’s die online uitgezonden worden.

Terug naar de top

P

Page Request (Page Impression) Zoeken naar term
Bestand of combinatie van bestanden die verstuurd worden naar een unieke browser nadat een aanvraag van deze unieke browser ontvangen werd via de server van de site.
Panel Zoeken naar term
Steekproef die wordt gerekruteerd voor een vrij lange periode en die meerdere keren zal worden ondervraagd en geobserveerd. De CIM TV-studie is gebaseerd op een panel van 1.500 gezinnen (750 in het Noorden/750 in het Zuiden).
Panellid Zoeken naar term
Lid van een panel.
Panelrotatie Zoeken naar term
Term die de wijzigingen in de panelsamenstelling aanduidt. De wijzigingen in de samenstelling van het panel worden continu bijgehouden. Elke dag kunnen gezinnen verdwijnen en elke dag kunnen nieuwe gezinnen geactiveerd worden (na een inloopperiode van één maand).
Passage Zoeken naar term
In de bioscoop, een week uitzending van een reclamespot in het hele binoom, alle dagen en bij alle voorstellingen. Deze passage kan over een of meerdere weken lopen, volgens het tempo.
Passanten Laatste Periode Zoeken naar term
Stemt overeen met de het begrip Netto Bereik. Aantal verschillende personen die minstens één contact hadden met minstens één paneel van een bepaalde campagne gedurende de campagneperiode. Dit contact komt tot stand wanneer de persoon zich verplaatst binnen de zichtbaarheidradius van een paneel.
Pay Per View Zoeken naar term
Betaling per sessie. Manier van televisiegebruik die overeenkomt met de betaling van de bestelde programma's en niet met een forfaitair abonnement.
Penetratie Zoeken naar term
De proportie in % waarin een individueel medium of een product wordt gebruikt binnen een bepaalde bevolkingsgroep. Bijvoorbeeld: de penetratie van de kabel in de Belgische gezinnen bedraagt volgens de CIM Plurimedia Producten 90%.
Picture Matching Zoeken naar term

Zenderherkenningssysteem in de CIM TV-studie (net zoals het EAM). Het Picture Matching™ systeem baseert de zenderherkenning op het feitelijk door het televisietoestel getoonde beeld. Sinds 2011 is dit systeem niet meer gebruikt ten bate van EAM.

Pop-up Zoeken naar term
On line reclame, meestal van groot formaat, die in een apart venster op het scherm verschijnt.
Prestaties Laatste Periode Zoeken naar term
Aantal voorbijgangers dat een reële kans had om minstens één paneel van een campagne te zien (Opportunity To See of OTS) tijdens de affichage-periode.
Primaire Lezer Zoeken naar term
Lezers die verklaren dat ze actief stappen hebben ondernomen om de beschouwde titel in hun bezit te krijgen: ze hebben hem zelf voor zichzelf gekocht, ofwel hebben ze een abonnement op hun naam.
Prime Time Zoeken naar term
Uurschijf op televisie die het eerste gedeelte van de avond aanduidt. Het is de meest populaire en meest gegeerde uurschijf bij adverteerders. De definitie kan verschillen, maar ligt gewoonlijk tussen 19 uur en 22u (of 22u30).
Probabilisering Zoeken naar term
Bewerking waarbij men aan elke ondervraagde persoon bij een enquête de probabiliteit van een contact met de reclamedrager toekent. De waarde is ofwel gebaseerd op diens verklaringen betreffende de gebruiksfrequentie van de drager, ofwel op in het verleden vastgestelde gegevens.
Product Placement Zoeken naar term
Techniek die tot doel heeft, binnen een programma of film zelf, een product of merk te laten verschijnen. Product placement is een bron van inkomsten voor de producenten die op min of meer georganiseerde wijze deze verschijning commercialiseren binnen de programma's die zij maken.
Profiel Zoeken naar term
Structuur van het bereik van een medium of een reclamedrager, bestudeerd volgens socio-demografische of culturele criteria.

Terug naar de top

Q

Quota Zoeken naar term
De quotasteekproef wordt samengesteld op basis van grote criteria (geslacht, leeftijd, streek, enz.) die identiek moeten zijn voor de bestudeerde bevolking. Het CIM heeft de quotamethode vervangen door de toevalssteekproef.

Terug naar de top

R

Random Zoeken naar term
Steekproeftechniek die bij enquêtestudies wordt toegepast; hij geeft aan alle individuen van het beschouwde universum een identieke en gekende probabiliteit om geselecteerd te worden voor een interview.
Rating Zoeken naar term
Synoniem voor Onmiddelijk Gewogen Bereik. Bereik van een bepaalde uurschijf op radio of televisie, dat men verkrijgt door het aantal kijkers of luisteraars te wegen met hun kijk- of luisterduur.
Rechtzetting Zoeken naar term
Bewerking die bedoeld is om de vervormingen recht te zetten die een steekproef kan vertonen in vergelijking met de gekende structuur van de bevolking. Het doel is dat de steekproef na rechtzetting de gewenste structuur zo dicht mogelijk benadert.
Reclameblok Zoeken naar term
Een reeks boodschappen of reclamespots die een programma onderbreekt (onderbrekend blok) of die wordt uitgezonden tussen twee programma's in (scharnierblok). Meestal begint en eindigt de sequentie met een specifieke jingle.
Reclamekoppeling Zoeken naar term
Gecombineerd tarief voor meerdere reclamedragers, meestal met een korting op de samengetelde prijzen van elke drager afzonderlijk.
Reclamepige Zoeken naar term
Activiteit waarbij alle reclameboodschappen worden geteld en geïdentificeerd die binnen een bepaald medium verschijnen of worden uitgezonden. De kwalitatieve pige verzamelt de kopies van deze advertenties, waardoor men de inhoud van de communicatie kan analyseren.
Referentie-universum Zoeken naar term
Geheel van individuen waarvoor de totale steekproef representatief is.
Regionale Televisie Zoeken naar term
Televisiezender die te ontvangen is binnen een beperkte omtrek en waarvan de programma's gewijd zijn aan de regio. De benaming 'Regionale Televisie' wordt eerder gebruikt voor Nederlandstalige zenders.

Terug naar de top

S

SAI Zoeken naar term

Smart Advertising Identifier. Code die identificatie van Addressable Advertising toelaat.

Scart Source Selector Zoeken naar term
Indentificatiebron in de CIM TV-studie. Het gaat eigenlijk om een eenvoudige hardware die toelaat na te gaan via welk randapparaat het tv-scherm gebruikt wordt (Video, DVD, settopbox,...). Daardoor kan de evolutie en het gebruik van bepaalde apparaten op de voet gevolgd worden.
Sectie tag Zoeken naar term
CIM Metriweb Tag die geplaatst wordt op de pagina’s van een sitesectie. Sectietags laten toe dat de intekenaar een CIM Metriweb-rapport ontvangt voor elke sectie, naast één globaal rapport voor het geheel van zijn site.
Secundaire Lezer Zoeken naar term
Lezers die verklaren dat ze de beschouwde titel van iemand in hun omgeving hebben gekregen, ofwel iemand van hun gezin, ofwel in het bedrijf waar ze werken; die persoon is zelf een primaire lezer.
Secundaire Steden Zoeken naar term
In de rangschikking van de CIM-woonplaatsen is dit een reeks steden van middelmatige omvang; ze komen na de stedelijke woonplaatsen die onder de 24 centra vallen.
Seizoensgebondenheid Zoeken naar term
Het geheel van schommelingen die een indicator voor mediaplanning (bereik, kostprijs, reclamebestedingen, ruis, enz.) kunnen beïnvloeden tijdens verschillende maanden of weken van het jaar.
Selectiviteit Zoeken naar term
Een maat die aangeeft of een reclamedrager meer of minder geschikt is om een bepaalde doelgroep te bereiken. De formule is: dekking van de reclamedrager op de beoogde doelgroep/dekking van de reclamedrager op een referentiebevolking*100.
Share of Noise Zoeken naar term
Duidt het aantal reclamecontacten aan dat een campagne haalt ten opzichte van het totaal aantal reclamecontacten of verspreid GRP in een medium tijdens een bepaalde periode, alle sectoren door elkaar.
Share of Voice Zoeken naar term
"Het aandeel van een product, merk of adverteerder in de reclame-investeringen een bepaalde categorie (soms ook share of spendings genoemd of investeringsaandeel). Wordt ook soms gebruikt voor het aandeel van een product, merk of adverteerder in alle reclamecontacten die binnen de categorie gerealiseerd werden."
Showcase Zoeken naar term
Vierkant of rechthoekig formaat van reclame op internet, gelijkend op de IMU.
Site Zoeken naar term
Een geheel van pagina’s met een specifieke inhoud die op uniforme wijze voorgesteld worden en zichtbaar zijn in een browser. In het CIM Metriweb reglement staat de uitgebreide definitie van 'Site' zoals die in de CIM internet trafiekstudie wordt gebruikt.
Sitesectie Zoeken naar term
Een exclusief onderdeel (bijv. “belgië”) van een site (bijv. www.nieuws.be) of een combinatie van verschillende exclusieve onderdelen, met een specifieke inhoud, over het algemeen zichtbaar in de URL (bijv. www.nieuws.be/belgie, belgie.nieuws.be, www.nieuws.be/.../belgie). In het CIM Metriweb reglement staat de uitgebreide definitie van 'Sectie' zoals die in de CIM internet trafiekstudie wordt gebruikt.
Skyscraper Zoeken naar term
Verticale publicitaire boodschap die gebruikt wordt in de online publiciteit en in de site geintegreerd wordt (meestal (L X H): 120 X 600 en 160 X 600 pixels). Ook skyscrapers laten toe om door te klikken en rechtstreeks naar de site van de adverteerder te gaan.
Sociale Groepen Zoeken naar term
Sociale opdeling en rangschikking van de Belgische bevolking in 8 groepen van ongeveer gelijke grootte. De rangschikking is gebaseerd op het huidig beroep van het gezinshoofd en zijn opleidingsniveau. Groep 1 vertegenwoordigt het gedeelte van de bevolking met de hoogste welstand, groep 8 de minst bevoordeelde groep.
Splash Page Zoeken naar term
Pagina die de opening van een website voorafgaat (home page of onthaal pagina) met ofwel de promotie van een rubriek van de site ofwel (het vaakst) een advertentie. De splash page maakt plaats voor de gevraagde pagina ofwel na een korte pauze, ofwel na een klik. Het lijkt op een interstitial.
Spontane bekendheid Zoeken naar term
Op de hoogte zijn van het bestaan van een item: reclamedrager, titel, programma, merk, product, enz. nadat het individu een open vraag voorgelegd kreeg.
Stedelijke Centra Zoeken naar term
Aanduiding voor de belangrijkste steden van ons land in de CIM-definitie. Volgens deze definitie zijn er 24, waaronder de 5 grote centra (Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en Charleroi), 12 Nederlandstalige stedelijke lokaliteiten (Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, St.-Niklaas-Waas, Tienen, Turnhout) en 7 Franstalige stedelijke lokaliteiten ( La Louvière, Mons, Mouscron, Namur, Tournai, Verviers, Arlon).
Stedelijke Woonruimte Zoeken naar term
Referentieuniversum, met name voor affichage. De stedelijke woonruimte heeft een beperkte definitie, de 24 stedelijke centra van het CIM en een meer actuele definitie, waaronder de Neopolen.
Steekproef Zoeken naar term
Deel van de bestudeerde bevolking dat ondervraagd wordt in het kader van een enquête of peiling. De vastgestelde resultaten bij de peiling worden vervolgens geëxtrapoleerd naar de hele bevolking.
Steekproefverhouding Zoeken naar term
Verhouding van de totale steekproef tegenover het referentie-universum.

Terug naar de top

T

Tag Zoeken naar term
Code waarmee een internetpagina gemarkeerd wordt. In zogenaamde site-centric internetstudies worden paginatags gebruikt om via een centraal meetsysteem de trafiek op de gecodeerde pagina's te meten.
Teaser Zoeken naar term
Intrigerend reclamebericht dat meestal naar een ander, meer volledig, bericht verwijst. Het "lang" bericht verschijnt ofwel na een korte verschijning van de teaser, ofwel gelijktijdig met de teaser.
Tempo Zoeken naar term
"Bioscoopterm die aangeeft hoe de halve zalenparken roteren in een reclamecampagne. Met het snelste tempo wordt het hele zalenpark aangewend binnen dezelfde week en zonder onderbreking tussen de campagneweken. Het alternerende tempo gebruikt beide parkhelften tegelijk, maar laat een week tussen elke passage. Het continu tempo wisselt de parkhelften af: week 1 in de parkhelft1, week 2 in de parkhelft 2, enz... De alternerende tijd is dezelfde als in het vorige geval, maar laat een week onderbreking tussen elke passage. Tot slot biedt het traagste tempo een week in 1 parkhelft, een week onderbreking enzovoort."
Tertiaire Lezer Zoeken naar term
Lezers die de titels gratis hebben ontvangen, gekregen van iemand buiten het gezin of omdat ze de titel buitenshuis hebben gelezen.
Terug ter hand nemen Zoeken naar term
Aantal keer dat een lezer van een bepaalde titel deze weer ter hand neemt om hem te lezen, te doorbladeren of te raadplegen tijdens zijn referentieperiode.
Top of Mind Zoeken naar term
Mate van aanwezigheid van een merk in de geest. De top of mind duidt het merk (of de merken) aan die eerst worden aangehaald bij het meten van de spontane bekendheid.
Totaal Bereik Zoeken naar term
Totaal aantal personen dat verklaart minstens een contact met het medium te hebben gehad in de maanden die voorafgaan aan het interview. Of het contact al dan niet plaatsvond tijdens de referentieperiode, speelt geen rol.
Total Screen Usage (TSU) Zoeken naar term

Het totale bereik van alle schermgebruik. Het is de som van Total TV plus alle gemeten randapparatuur: video (VCR), settopbox, DVD, spelconsoles, betaal-tv decoders en andere hardware devices (camera, PC, etc.).

Total TV (TTV) Zoeken naar term
Het totale bereik van alle gemeten zenders en satellietontvangers. Marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Total TV, dus exclusief het gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
Totale Verspreiding Zoeken naar term
Som van de betaalde verspreiding en de gratis verspreide exemplaren.
Trailer Zoeken naar term
Bericht dat door de zenders buiten elk reclamescherm uitgezonden wordt om hun programmas te promoten en waarbij de sponsors van de betreffende uitzendingen zich kunnen associëren door een aanwezigheid van het type billboard.
Trefwoord Zoeken naar term
"Bij een zoekopdracht op een zoekmotor wordt een trefwoord ingebracht om de zoektocht te beginnen. In de CIM Metriweb studie worden trefwoorden gebruikt om pagina's met een gelijkaardige inhoud te kunnen identificeren."
Trouwe Lezer Zoeken naar term
Individuen die verklaren dat ze alle nummers, of bijna alle nummers, van de beschouwde titel lezen.
Tweemaandelijks Zoeken naar term
Periodieke publicatie die om de twee maanden verschijnt.
Tweewekelijks Zoeken naar term
Periodieke publicatie die twee keer per maand verschijnt.
Typologie Zoeken naar term
Bewerking van gegevens die bedoeld is om de ondervraagde personen onder te brengen in een beperkt aantal klassen of types, door personen samen te brengen die op de gedefinieerde criteria (of factoren) zo sterk mogelijk op elkaar gelijken en zo verschillend mogelijk zijn van de anderen.

Terug naar de top

U

Uitgesteld Kijken Zoeken naar term

Het uitgesteld kijken naar opnames via settopbox, video of andere opnamemogelijkheden. Sinds januari 2016 geldt Live+7 (rechstreeks kijken plus uitgesteld kijken tot 7 dagen na uitzending) als de standaard in het Belgische televisielandschap.

Unieke Bezoeker Zoeken naar term
Een browser die geïdentificeerd wordt aan de hand van een unieke CIM Metriweb-cookie.
Universum Zoeken naar term
Het universum van een studie is haar referentiebevolking. Bijvoorbeeld: het universum van de audimetriestudie is het geheel der bevolking van 4 jaar en ouder dat in een gezin woont waar minstens een televisietoestel aanwezig is dat werkt.
URL Zoeken naar term
Uniform Resource Locator. Een HTTP adres dat door het world wide web wordt gebruikt om een bepaalde site te specifiëren. De URL is het unieke adres van een webpagina op het net.
UV Zoeken naar term

Uncovered Viewing. Situatie die voorkomt wanneer het tv-geluid werd gecapteerd, maar geen panellid van de CIM TV-studie zich ingelogd heeft. 

Terug naar de top

V

Veldwerk Zoeken naar term
Ook fieldwork genoemd. Deze term wijst op alle handelingen die de enquêteurs moeten uitvoeren om informatie te verzamelen, voor ze opnieuw wordt bewerkt.
VOD Zoeken naar term

Video On Demand. Verwijst naar video-inhoud die door een persoon op elke moment van zijn keuze kan bekeken worden, in tegenstelling tot het moment van live uitzending van deze video-inhoud. 

VVA (Voornaamste Verantwoordelijke voor de Aankopen) Zoeken naar term
Persoon die beweert dat hij/zij het vaakst verantwoordelijk is voor de keuze van de merken voor voedingsproducten, courante dranken en onderhoudsproducten voor het gezin en dat in meer dan 6 van de 10 gevallen.
VVI (Voornaamste Verantwoordelijke voor het Inkomen) Zoeken naar term
Gezinslid dat beschikt over het hoogste netto-inkomen.

Terug naar de top

W

Waardering Zoeken naar term
Kwalitatieve indicator gebruikt bij impactstudies, De ondervraagde personen wordt gevraagd aan te geven in welke mate zij de geteste campagne waarderen.
Waiting Room Zoeken naar term
Geheel van sites en sitesecties in proefperiode binnen het CIM Metriweb-systeem, in geval van een nieuwe intekening, op vraag van de uitgever bij belangrijke aanpassingen aan de site, of in geval van sanctie. Hun CIM Metriweb- en CIM Metriprofilresultaten zijn niet toegankelijk voor de andere intekenaars en mogen niet aan derden doorgegeven worden, met name via externe communicatie, en kunnen in geen enkel geval voorwerp zijn van commercieel gebruik.
Weggedeelte Zoeken naar term
Elk stuk straat dat tussen twee kruispunten ligt. Een brede rijweg die naast een centrale weg ook geflankeerd wordt door twee zijrijbanen, bestaat dus uit verschillende parallelle weggedeeltes.
Weging Zoeken naar term
Operatie waarbij men een wiskundig gewicht geeft aan een categorie, een individu, een verschijnsel om hun een groter of kleiner belang te geven.
WWW Zoeken naar term
Een op hypertext gebaseerd informatiesysteem op het internet, dat ondersteund wordt door grafieken, geluiden, videobeelden en afbeeldingen.

Terug naar de top

Z

Zalenpark Zoeken naar term
Term uit de bioscoop. Duidt een zalenpark aan dat ter beschikking van reclame staat. De manier waarop de parkdelen afwisselen tijdens de campagne, bepaalt het tempo van de campagne.
Zapping Zoeken naar term
Op televisie betekent dit dat men van de ene zender naar de andere gaat met de afstandbediening. Meestal gebruikt als synoniem voor vluchtgedrag ten opzichte van een uitzending of een reclameblok.
Zelf in te vullen Zoeken naar term
Wordt gezegd van vragenlijsten die de ondervraagde persoon zelf moet invullen, zonder dat een enquêteur aanwezig is. Dit is gebruikelijk bij studies per post.
Zelfpromotie Zoeken naar term
Korte sequentie, tussen 2 programma's van een tv- of radiozender, die een ander programma op dezelfde zender aankondigt. Deze zelfpromotie kan gesponsord worden door één of meerdere adverteerders: in dit geval spreekt men van een ondersteunde promotie.
Zoekmotor Zoeken naar term
Programma dat op basis van zoektermen ingegeven door de gebruiker, toegang verleent tot verschillende databases en documenten uit het World Wide Web waarin de zoektermen voorkomen.

Terug naar de top