Home » CIM

Onze organisatie

Enkele woordEN uitleg

Het Centrum voor Informatie over de Media, kortweg het CIM genoemd, onstond in 1971 uit de fusie van de DVEA (het eerste organisme ter echtverklaring van de verspreiding van de Belgische perstitels) en de BSRM (eerste Belgisch instituut dat begon met het meten van de bereikcijfers). Het is een vereniging zonder winstoogmerk waarvan de leden de actoren binnen de Belgische communicatiesector zijn. Vandaar dat het CIM de volgende partijen groepeert: de adverteerders, de tussenpersonen (reclameagentschappen en mediacentrales) en de media (en hun reclameregies), hoofdzakelijk via hun beroepsverenigingen en soms op individuele basis.

De statuten werden voor het eerst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21.07.71 en meermaals geactualiseerd.

De missie van het CIM is het creëren en communiceren van de standaard inzake media bereikscijfers, op vraag van en volgens de specificaties van de leden, in functie van de evoluties in de markt.

 

De Algemene Vergadering

Het CIM telt meer dan 180 leden die in drie ledenfamilies zijn ondergebracht. Momenteel zijn dat meer bepaald een tiental adverteerders, een twintigtal reclameagentschappen en mediacentrales, en meer dan 140 media en regies. Ze komen samen in een Algemene Vergadering waar de stemmen verdeeld zijn tussen de verschillende beroepsorganisaties van de sector en de individuele leden, zodat alle belangen op de reclamemarkt evenredig vertegenwoordigd zijn.

 

HET Bestuursorgaan (vroeger Raad van Bestuur)

Het Bestuursorgaan bestaat voortaan uit 21 leden die door de jaarlijkse Algemene Vergadering worden verkozen.

Het Bestuursorgaan verkiest een Voorzitter voor een duur van drie jaar, hetzij onder zijn leden hetzij iemand van buiten het Bestuursorgaan die omwille van zijn deskundigheid en onafhankelijkheid unanieme erkenning geniet.

Het Bestuursorgaan verkiest tevens twee bestuurders die behoren tot de twee polen die niet door de Voorzitter worden vertegenwoordigd en waarvan er één als Ondervoorzitter zal aangeduid worden, en daarnaast een Secretaris en een Schatbewaarder. Ze vormen samen het Bureau (zie hieronder).

Het Bestuursorgaan komt voort uit de Algemene Vergadering en vertegenwoordigt dus alle bevoegdheden en het gezag van de vereniging.
In het algemeen komt het Bestuursorgaan elke maand samen. De kalender van het Bestuursorgaan wordt door het Bureau voorgesteld aan zijn leden.

Samenstelling (dd 27/05/2020) - zie PDF document onderaan of tabel hieronder:

Media     tot
TV & Radio (BVAM/VIA) Bart Demeulenaere SBS Belgium 2023
TV & Radio (BVAM/VIA) Wout Dockx VIA 2023
TV & Radio (BVAM/VIA) Denis Masquelier IP/RTL 2021
TV & Radio (BVAM/VIA) Sandrine Penninckx RMB 2022
TV & Radio (BVAM/VIA) Tim Van Doorslaer DPG Media 2022
TV & Radio (BVAM/VIA) Anny Wuyts VAR 2022
Internet (DMA) Koen Van Rhijn Pebble Media 2021
Kranten (LaPresse.be) Thierry Hugot Rossel 2021
Kranten (Vlaamse Nieuwsmedia) Mieke Berendsen DPG Media 2023
Periodieke pers (We Media) Philippe Belpaire Roularta 2021
Periodieke pers (We Media) Inge Claerhout Roularta 2021
Out of Home (AEA) Veerle Colin JC Decaux 2021
Individuele zetel Media Michel Dupont Transfer 2022
Individuele zetel Media Nadine Van Rensbergen Fimare Consulting 2022

 

Tussenpersonen    Tot
Tussenpersonen (UMA/ACC) Mathias Beke Havas 2023
Tussenpersonen (UMA/ACC) François Chaudoir Space 2021
Tussenpersonen (UMA/ACC) Jean-Michel Depasse Mindshare 2021
Individuele zetel Tussenpersonen Bernard Cools Space 2023

 

Adverteerders   Tot
Adverteerders (UBA) Zaki Lahbib UBA 2022
Adverteerders (UBA) Patricia Vermandele ING 2021
Individuele zetel Adverteerders Bart Swings Luminus 2022

 

Het Bureau

Het Bureau bestaat uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris, de Schatbewaarder en een lid. Ook de Algemeen Directeur zetelt in het Bureau; hij heeft evenwel geen beslissende stem.

Het Bureau handelt enkel op gezag en door afvaardiging van het Bestuursorgaan. Bepaalde volmachten zijn specifiek aan het Bureau voorbehouden, terwijl andere aan bod komen in specifieke missies. Zo beslist het Bureau o.a. over de toelating van nieuwe leden, brengt de te bespreken onderwerpen in het Bestuursorgaan aan en neemt de operationele beslissingen.

Het Bureau heeft ook de taak een strategische reflectie te voeren ter voorbereiding van de beslissingsvoorstellen die aan het Bestuursorgaan moeten worden voorgelegd.

Om te vermijden dat technische beschouwingen het overleg binnen het Bestuursorgaan zouden belemmeren, komen deze beschouwingen aan bod binnen het Bureau. Daarom voorziet de vergaderkalender van het Bureau maandelijkse vergaderingen, nl. vergaderingen die 1 of 2 weken voor de vergaderingen van het Bestuursorgaan plaatsvinden, voornamelijk om het Bestuursorgaan voor te bereiden.

Huidige samenstelling van het Bureau: 

Philippe Belpaire (Roularta), Schatbewaarder
François Chaudoir (Space), Ondervoorzitter
Bart Swings (Luminus), Secretaris
Helen Willems, Voorzitter
Anny Wuyts (VAR), lid.

 

De Permanente Structuur

Zoals haar naam aangeeft is de Permanente Structuur het bestendige orgaan van het CIM. Het is tevens zijn operationele orgaan. De Permanente Structuur staat ten dienste van het CIM zelf, maar ook van elk van zijn leden. Zij is belast met de uitvoering van de beslissingen van het Bestuursorgaan en het Bureau. De Permanente Structuur moet bovendien de Technische Commissies en hun Voorzitter bijstaan en de methodologische waarde garanderen van de studies die het CIM uitvoert. Ook het goede verloop ervan behoort tot haar taken. Men moet er dus organisatietalent en technische competentie terugvinden.

De Structuur staat onder leiding van de Algemeen Directeur van het CIM. Het huidige operationele organogram (dat voortdurend kan worden aangepast aan de omstandigheden van het moment) steunt op verschillende teams, elk met een Projectleider en zijn Assistenten. Zij nemen samen de verschillende onderzoeksdomeinen voor hun rekening.

 

DE STRATEGISCHE COMITES

De Strategische Comités werken een lange termijn visie uit voor de ontwikkeling van de CIM studies. Er zijn ‘Media’ Strategische Comités en een ‘CrossMedia’ Strategisch Comité.

De Strategische Comités bepalen de behoeften van een sector en de doelstellingen van de zogenoemde tactische studie die het bereik meet voor een specifiek medium. Zij leggen het kader vast waarbinnen de methodologische modaliteiten, het type resultaten, het budget, de exploitatiemethoden en de lastenboeken worden bepaald. Na de start van een studie volgt het Comité ook het verloop van de studie en bekijkt of die in de praktijk beantwoordt aan de behoeften van alle stakeholders.

De ‘Media’ Strategische Comités worden samengesteld uit beslissingsnemers en managers:

 • uit de categorieën van Media die betrokken zijn in de studie (de 'Media pool' (‘verkopers’ van reclameruimte) moet vertegenwoordigd worden door intekenaars die samen minstens 75% betalen van het gefinancierd bedrag van de betrokken CIM studies),
 • en uit de Tussenpersonen- en Adverteerdersfamilies (minstens 3 commissarissen vertegenwoordigen de Niet-Media pool, de ‘pool van de kopers’ van reclameruimte).

De voorzitter van het Strategisch Comité wordt aangeduid door de 'Media pool'.

Het ‘CrossMedia’ Strategisch Comité bepaalt de lange termijn oriëntatie van de studies die het gecombineerd bereik van alle media meten. Dit Comité is samengesteld uit 14 commissarissen:

 • 7 beslissingsnemers van de Tussenpersonen- en Adverteerdersfamilies, die samen de 'Niet-Media pool vormen (de ‘pool van de kopers’ van reclameruimte),
 • en 7 beslissingsnemers van de Mediafamilie - 1 voor Dagbladen, 1 Periodieke Pers, 1 TV, 1 Radio, 1 Bioscoop, 1 Internet, 1 Out-of-Home - (de ‘pool van de verkopers’).  

De voorzitter van dit Strategisch Comité wordt aangeduid door de 'Niet-Media pool'.

Het Strategisch Comité organiseert zoveel vergaderingen als nodig voor zijn missie. Als de studie gestart is, zal het Comité minstens één vergadering 9 maanden na het starten van de studie organiseren, daarna minstens één keer om de 12 maanden die volgen. Het Strategische Comité informeert regelmatig het Bestuursorgaan over de ontwikkeling van zijn werkzaamheden en legt zijn eindaanbevelingen schriftelijk vast, in de vorm die het zelf kiest.

Meer details in de Statuten.

Samenstelling van de verschillende Strategische Comités : Strategisch Comité Televisie (Watch), Strategisch Comité Radio (Listen), Strategisch Comité Pers (Reading), Strategisch Comité OOH, Strategisch Comité XMedia, Strategisch Comité Consumer Insight.

 

De Technische Commissies

De Technische Commissies zijn afgevaardigd door het Bestuursorgaan en rapporteren aan het Bestuursorgaan.

Taakomschrijving:

 1. Het vertalen in een studieproject van de precieze informatiebehoeften van de tripartite zoals bepaald door het Strategisch Comité, onder meer op vlak van:
 • mediaplanning en mediatrading door reclamebureaus, mediabureaus en adverteerders,
 • marketing en dataverrijking door reclameregies,
 • productevaluatie door media-eigenaars.
 1. De keuze van de belangrijkste methodologische opties, het opstellen van voorstellen van lastenboeken voor de uit te voeren studies, en het maken van de technische evaluatie en ranking van de offertes.
 1. Het opvolgen en controleren van de lopende studies, en het bewaken van hun overeenkomst met de specificaties van het lastenboek.
 1. Het verzekeren van de controle van het respect van de rekenregels in de planning softwares en de exploitatieregels van de gegevens door de intekenaars.


Er is één Technische Commissie per onderzoeksdomein, plus één strategische Technische Commissie die zich bezighoudt met de TGM studie (Target Group Monitor of Doelgroepenstudie) en het CrossMedia project. Er bestaan momenteel dus 6 Technische Commissies. Meer informatie in dit verband op de specifieke pagina over de Technische Commissies.

 

Financiering

Het financieringssysteem van de vereniging werd goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering in april 2012. Dit financieringssysteem blijft aangehouden na 2015 tenzij anders beslist door de Algemene Vergadering. Het CIM wordt gezamenlijk gefinancierd door de media en de tussenpersonen.
De verdeelsleutel tussen beide partijen verschilt naargelang het "niet-tactische" of "tactische" kosten betreft:

Participatie in de niet-tactische kosten.
De "niet-tactische" kosten bestaan uit de kosten voor de Permanente Structuur (inclusief personeelskosten), de TGM (Target Group Monitor) en de HUB-studie die aan de basis staat van het CrossMedia project.
De media en de tussenpersonen dragen in gelijke mate bij tot de “niet-tactische kosten”.

Participatie in de tactische kosten.
De "tactische" kosten bestaan uit de kosten van de currency bereiksstudies voor de verschillende media. De media betalen 91% van de "tactische" kosten en de tussenpersonen 9%.
De bijdrage van de tussenpersonen aan de currency bereiksstudies kan in de toekomst variëren omdat de stijging van hun globale participatie in de kosten (tactische plus niet-tactische) na 2013 beperkt wordt tot de stijging van de index.

De verdeelsleutel voor de tussenpersonen.

De tussenpersonen die lid zijn van de UMA verdelen de kosten volgens hun omzetcijfer (bron: UMA) na aftrek van eventuele bijdragen van andere tussenpersonen.

De verdeelsleutel voor de media.

De verdeling van de kosten tussen media intekenaars van een bereiksstudie verschilt naargelang het medium type. De verdeelsleutel is ofwel het gemeten bereik, de bruto reclame-omzet, het aantal reclameregies of het aantal reclameregies en het aantal media dat ze vertegenwoordigen.

Voor meer details, raadpleeg het Huishoudelijk Reglement van het CIM en zijn bijlagen.

 

AANKOOPPROCEDURE - AANBESTEDING - CIM STUDIES

Tijdens zijn vergadering van 26 januari 2016 heeft het Bestuursorgaan (toen nog de Raad van Bestuur) de nieuwe tekst voor de aankoopprocedure van de CIM studies goedgekeurd. Document beschikbaar hieronder.